Algemene voorwaarden

versie juli 2020

Artikel 1 Algemeen

Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over Yoga Jiva wordt bedoeld:
Yoga Jiva, postadres Bijenveld 8, 5721 PZ Asten. Lokatie studio: Moussaultstraat 9, 5721 KE Asten.Inschrijving KvK te Eindhoven onder nummer 57866309.

Ieder cursist ontvangt bij inschrijving een link met verwijzing naarde algemene voorwaarden. De cursist verklaart door ondertekening van het inschrijfformulier akkoord te gaan met de " algemene voorwaarden abonnement Yoga Jiva per juli 2020". Yoga Jiva is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.


Artikel 2 Abonnement

Onder het abonnement wordt verstaan een yoga-abonnement voor de duur van minimaal 3 volle, aaneengesloten kalendermaanden.

Het abonnement geeft toegang tot alle reguliere wekelijkse yoga- en meditatielessen. Workshops of speciale lessen behoren daar niet toe.

Het maandelijkse abonnementsgeld is een gemiddelde van alle lessen in één jaar. De geplande 8 vakantieweken per jaar zijn er afgehaald.

Dit houdt in dat als de studio gesloten is wegens vakantie het vaste, maandelijkse abonnementsgeld blijft doorlopen.
De studio is 44 weken per jaar geopend. Vervalt een les vanwege een feestdag, waardoor de studio gesloten is dan mag deze altijd op een ander moment worden ingehaald. Het abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 
Na de minimale periode van 3 kalendermaanden wordt het abonnement automatisch verlengd met telkens 1 maand. 
Een abonnement kan iedere dag van de maand beginnen en eindigt altijd op de laatste dag van de maand.

Een Yoga Jiva 10 lessen kaart staat op naam en is 3 maanden geldig vanaf de dag van aankoop.

Een Yoga Jiva 20 lessen kaart staat op naam en is 6 maanden geldig vanaf de dag van aankoop. 

Een privéles kaart voor 1 les van 60 of 90 minuten is 1 maand geldig.
Een yoga massage kaart voor 1 massage van 60 of 90 minuten is 1 maand geldig.

Alle lessen dienen vooraf betaald te worden. Yoga Jiva heeft het recht om het lesgeld te wijzigen.
Actuele prijzen zijn altijd te raadplegen op de site van Yoga JIva onder: Lesgeld 

Artikel 2.2 Reservering van yogalessen 

Alle lessen zijn online te reserveren via het boekingssysteem Momo. Je kunt alleen online boeken, dus niet telefonisch of via  
Je kunt je reservering annuleren tot 2 uur voor de les begint. Ga dan naar jouw account om dit te regelen. 
Je kunt tot 1 uur van te voren een les boeken. 
Ben je niet naar de les gekomen en heb je je les niet geannuleerd dan zal de les toch verrekend worden. 

Voor privélessen en/of een massage dient uiterlijk 24 uur voor aanvang plaats te vinden. We vragen je 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Ben je 10 minuten of meer te laat dan zal de les / massage niet doorgaan. We kunnen dan niet meer de gewenste kwaliteit bieden die we voor ogen hebben. 

Zorg ervoor dat je uiterlijk 5 minuten voor aanvang aanwezig bent voor een les. Je hebt daarmee voldoende tijd om je voor te bereiden voor de les en stoort anderen ook niet door een late binnenkomst. 

Het lesrooster van Yoga Jiva is terug te vinden op de site onder: rooster
Yoga Jiva heeft het recht om het rooster aan te passen, daar waar nodig. (b.v. ziekte van een docent) 
De studio is behalve in de vakantie periodes en op feestdagen, dagelijks geopend. 

Artikel 2.3 Betalingsvoorwaarden

Het abonnement wordt maandelijks per automatische incasso van het opgegeven rekeningnummer afgeschreven. Afschrijving vindt plaats aan het begin van iedere maand voorafgaand aan die waarop de afschrijving betrekking heeft. Indien het niet mogelijk is het verschuldigde bedrag (in 1 keer) te innen dan heeft Yoga Jiva het recht om administratie kosten in rekening te brengen. Tot het bedrag is voldaan kan de cursist geen gebruik maken van de yoga/meditatie lessen. Indien Yoga Jiva een vordering ter incasso uit handen moet geven zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde cursist. Yoga Jiva behoudt zicht het recht voor om abonnementskosten tussentijds binnen alle redelijkheid aan te passen. Het rekening nummer van Yoga Jiva is: NL66RABO0300233655.
Wanneer je startdatum in het midden van de maand is, wordt € 9,50 per les gerekend.
Bij ingang van het lidmaatschaps zal eenmalig € 10,00 administratiekosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 2.4  Opzegging en wijzigingen abonnement

Opzegging dient schriftelijk of per mail te gebeuren. Bij een opzegging, die bij Yoga Jiva binnenkomt, tot en met de 7e van de maand, stopt het abonnement aan het einde van de betreffende maand. Bij alle opzeggingen die op de 8e en later binnenkomen, wordt het abonnement een maand later stopgezet. Hierin wordt geen uitzondering gemaakt. Het abonnement kan worden beëindigd na de eerste vaste periode van 3 kalendermaanden. Daarna iedere daaropvolgende maand. Indien de cursist niet opzegt volgens de voorgeschreven wijze, blijft de betalingsverplichting doorlopen, ook als de cursist geen gebruik maakt de lessen. Wijzigingen (ook schriftelijk of per mail) kunnen ook tot en met de 20e van de maand worden doorgegeven. 

Artikel 2.5 Gemiste en vervallen lessen inhalen

De lessen die uitvallen vanwege nationale feestdagen kunnen binnen de abonnementsperiode worden ingehaald, mits deze feestdag niet in de een vakantie valt, wanneer de studio gesloten is. Dit regel je zelf via het Momo boekingssysteem.  Bij uitval van een les wegens ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden wordt dit verwerkt in het lesrooster. Ontevredenheid over een vervangende docent kan geen reden zijn om restitutie te ontvangen door de cursist.

Artikel 2.6 Niet bijwonen van lessen door de cursist

De cursist is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit in het bijwonen van de lessen. Er wordt om geen enkele reden een financiële of andere regeling getroffen voor lessen die niet bijgewoond zijn door toedoen van de cursist zelf.

Artikel 2.7 Tijdelijk ziekte/blessure

Indien een cursist door blessure of ziekte tijdelijk niet kan deelnemen aan de lessen, kan deze opzeggen volgens de normale opzegprocedure als in 2.4.

Artikel 2.8 Blijvende of langdurige ziekte/blessure/zwangerschap

Indien een cursist het abonnement moet stoppen op advies van een arts of therapeut i.v.m. langdurige of blijvende ziekte/blessure of zwangerschap dan wordt de normale opzegprocedure als in punt 2.2. gehanteerd. 

Artikel 2.9 Blessures

Wanneer je een blessure hebt, meld dit dan altijd voor aanvang van de les aan je docent. Zij/hij kan je dan adviseren hoe hiermee om te gaan tijdens de les.

Artikel 2.10 Beëindiging lidmaatschap vanuit Yoga Jiva

Yoga Jiva behoudt zich het recht om het abonnement voor afloop van de maand zonder restitutie te beëindigen indien zij van oordeel is dat een cursist niet langer voldoet aan de voorwaarden van het abonnement of incorrect gedrag vertoont.

Artikel 3 Risico en aansprakelijkheid

Yoga Jiva is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, ongevallen of schade toegebracht door toedoen van de cursist in en rondom het pand aan de Moussaultstraat 9,
te Asten. De cursist dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van yoga risico's met zich meebrengt.

Eventuele schade, blessure, overlijden en daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van yoga of een ander activiteit (zoals een retreat) bij Yoga Jiva kan ontstaan, zijn voor eigen risico.

De cursist vrijwaart Yoga Jiva van alle aanspraken van zichzelf en van derden in deze. 

Artikel 3.1 Privacy en persoonsgegevens

Yoga Jiva verzamelt persoonsgegevens van haar leden voor betalings en administratie- en informatiedoeleinden. Ze gaat hier heel zorgvuldig mee om. Voor het delen van nieuws wordt alleen met toestemming van een lid een nieuwsbrief verstuurd met daarin relevante info t.b.v.  het lesrooster, nieuwe workshops of andere ontwikkeling die belangrijk zijn om te weten. 

Artikel 3.2 Hygiene regels 

* Zorg dat je zuiver naar de les komt en gebruik indien nodig geurvrije deo. 
* Draag geen parfum of andere geuren tijdens je practice. Iemand in je buurt kan hier b.v. allergish voor zijn. 
* Draag zuivere kleding waarin je je gemakkelijk kunt bewegen
* Eet niet later dan 2 uur voor een Yoga les of doe geen Yoga op een volle maag. 
* Draag geen schoenen in de studio, laat deze achter onder aan de trap bij de ingang
* Om iedereen zijn/haar rust te gunnen: praat zo weinig mogelijk voor, tijdens en na de yogales. Praat zacht in de theehoek of in de hal. 

Extra regels na uitbraak COVID 19 


* Breng je eigen yoga mat, oogkussentje en dekentje mee. 
* Maak na afloop van je practice je eigen yoga mat thuis schoon met een mattenreiniger
* Zorg dat je je handen gewassen hebt voordat je de shala binnengaat
* Houd 1,5 m afstand
* Volg de instructie van de docent bij binnengaan van de shala waar je je mat neer kunt leggen (op 1,5 m afstand) 
* Schud geen handen of omhels geen mede yogi's
* Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg
* Maak na het gebruik van de toilet het toilet schoon met de daarvoor aanwezige doekjes. 
* Blijf thuis bij milde klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, verhoging, of als je plotseling niet goed meer proeft of ruikt.
  Laat je testen en blijf thuis


Artikel 4.0  Yogaretreats / weekenden 

4.1 Boeken

Een deelnemer kan aan een retreat of weekend deelnemen nadat hij/zij zich via info@yogajiva.nl heeft aangemeld, het betreffende inschrijfformulier heeft ingevuld en ondertekend en Yoga JIva het volledige bedrag heeft ontvangen (met in achtneming van de uiterlijke betaaltermijn)
Pas na volledige betaling is de inschrijving definitief. 
Door de ondertekening van het inschrijformulier verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden van Yoga Jiva versie juli 2020. 

4.2 Betaling(stermijn)

Bij deelname aan een retreat dient de aanbetaling uiterlijk 90 dagen voor de geplande retreat te worden voldaan. Het resterende bedrag van de totale retreat prijs dient uiterlijk 90 dagen voor de geplande retreat te worden voldaan aan De Yoga Studio. Pas nadat de het gehele bedrag door Yoga Jiva is ontvangen is de plek definitief gereserveerd.
Een deelnemer kan aan een retreat deelnemen nadat de deelnemer de volledige retreatprijs heeft betaald.

4.3  Annulering door Yoga Jiva

Yoga Jiva  behoudt zich het recht voor de retreat te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde retreat prijs terugbetaald.
Houd er rekening mee dat er geen restituties of kortingen zijn voor laat aankomen, vroegtijdig vertrekken, annuleringen van vluchten, vertragingen in reizen of ziekte.
Als een deelnemers om welke reden dan ook de deelname aan een retreat annuleert, zijn de onderstaande annuleringsvoorwaarden van toepassing, zonder uitzonderingen.
Yoga Jiva heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of retraite.

4.4 Annulering

Annulering van deelname aan een gepland retreat kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@yogajiva.nl
- Tot 90 dagen voor de geplande retreat kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.
- 61-90 dagen voor de geplande retreatdatum kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren,
  in welk geval 50% van de retreatprijs in rekening wordt gebracht.
- 0-60 dagen Indien de deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 60 dagen voor aanvang van de retreat,
  wordt de reeds betaalde retreatprijs niet terugbetaald.
Indien de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de retreat, wordt de reeds betaalde retreatprijs niet terugbetaald.

4.5 Annulerings-reisverzekering

Als we een reis annuleren vanwege te weinig deelnemers, betalen we alle aanbetalingen en betalingen terug die reeds zijn betaald.
We kunnen echter niet compenseren voor gemaakte vliegtickets of reiskosten.
In het onwaarschijnlijke geval dat Yoga Jiva een yoga-retreat moet annuleren vanwege weer, natuurramp of politieke onrust, kunnen we geen terugbetaling garanderen - het zal afhankelijk zijn van het ontvangen van een terugbetaling van de locatie / touroperator waarmee we werken. Om deze risico's te dekken, raden we deelnemers ten zeerste aan een annuleringsverzekering/reisverzekering af te sluiten.

Annulerings-reisverzekering

De beste manier om jezelf te beschermen tegen een onvoorziene omstandigheid is het afsluiten van een annulerings- en/of reisverzekering. Een annulerings-reisverzekering kan je beschermen in het geval:
• je je deelname aan de yoga retreat annuleert ;
• de retreat wordt geannuleerd vanwege het weer, natuurramp of niet genoeg deelnemers om de reis te maken
• verloren bagage
• medische kosten en de kosten van repatriëring, mocht je ziek of gewond raken
Deze voorwaarden van annulering worden overschreden door retreat-specifieke voorwaarden indien per retreat nader gedefinieerd.

4.6 Aansprakelijkheid yogaretraites

Yoga Jiva zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retraites.
Deelname aan een retraite is geheel op eigen risico.
Yoga Jiva is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Yoga Jiva. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

4.7  Wijzingen in programmering retreats 

Yoga Jiva heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retreat, bijvoorbeeld wanneer een (yoga)docente wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de workshops niet (meer) kan verzorgen. Yoga Jiva zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van het retreat per mail over ingelicht.

Yoga Jiva heeft het recht een cursus of retrait te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Yoga Jiva heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld.
De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.


4.8 Huisregels retreats 

Onze locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en alcoholgebruik zijn tijdens de cursus of retraite niet toegestaan.

Yoga Jiva is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar ongeacht religie, opvattingen, geaardheid , geslacht en ontwikkeling. 

Yoga Jiva heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de cursus of retraite een veilige en leefbare omgeving te bieden.
Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis.
We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.

Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Yoga Jiva niet opvolgen, kunnen uit de cursus of retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.

Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming

.

 

 

 

blad

© Yoga Jiva 2021 - Website: Van Dongen Design

logo

Yoga Jiva
Moussaultstraat 9
5721 KE Asten

T: 06 20 28 57 04
E:

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons cookiebeleid.