Algemene voorwaarden

versie januari 2019

Artikel 1 Algemeen

Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over Yoga Jiva wordt bedoeld:
Yoga Jiva, postadres Bijenveld 8, 5721 PZ Asten. Lokatie studio: Moussaultstraat 9, 5721 KE Asten.Inschrijving KvK te Eindhoven onder nummer 57866309.

Ieder cursist ontvangt bij inschrijving een exemplaar van de algemene voorwaarden. De cursist verklaart door ondertekening van het inschrijfformulier akkoord te gaan met de " algemene voorwaarden abonnement Yoga Jiva per januari 2017". Yoga Jiva is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.


Artikel 2 Abonnement

Onder het abonnement wordt verstaan een yoga-abonnement voor de duur van minimaal 3 volle, aaneengesloten kalendermaanden. Het abonnement geeft toegang tot alle reguliere wekelijkse yoga- en meditatielessen. Workshops of speciale lessen behoren daar niet toe. Het maandelijkse abonnementsgeld is een gemiddelde van alle lessen in één jaar. De geplande 7 vakantieweken per jaar zijn er afgehaald. Dit houdt in dat als de studio gesloten is wegens vakantie het vaste, maandelijkse abonnementsgeld blijft doorlopen. De studio is 45 weken per jaar geopend. Vervalt een les vanwege een feestdag, waardoor de studio gesloten is dan mag deze altijd op een ander moment worden ingehaald. Het abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.  Na de minimale periode van 3 kalendermaanden wordt het abonnement automatisch verlengd met telkens 1 maand. Een abonnement eindigt altijd op de laatste dag van de maand.

Artikel 2.1 Betalingsvoorwaarden

Het abonnement wordt in maandelijks vooraf per automatische incasso van het opgegeven rekeningnummer afgeschreven. Afschrijving vindt plaats aan het begin van iedere maand voorafgaand aan die waarop de afschrijving betrekking heeft. Indien het niet mogelijk is het verschuldigde bedrag (in 1 keer) te innen dan heeft Yoga Jiva het recht om administratie kosten in rekening te brengen. Tot het bedrag is voldaan kan de cursist geen gebruik maken van de yoga/meditatie lessen. Indien Yoga Jiva een vordering ter incasso uit handen moet geven zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde cursist. Yoga Jiva behoudt zicht het recht voor om abonnementskosten tussentijds binnen alle redelijkheid aan te passen. Het rekening nummer van Yoga Jiva is: NL66RABO0300233655.
Wanneer je startdatum in het midden van de maand is, wordt € 9,50 per les gerekend. Bij ingang van het lidmaatschaps zal eenmalig € 7,50 administratiekosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 2.2  Opzegging en wijzigingen abonnement

Opzegging dient schriftelijk of per mail te gebeuren. Bij een opzegging, die bij Yoga Jiva binnenkomt, tot en met de 7e van de maand, stopt het abonnement aan het einde van de betreffende maand. Bij alle opzeggingen die op de 8e en later binnenkomen, wordt het abonnement een maand later stopgezet. Hierin wordt geen uitzondering gemaakt. Het abonnement kan worden beëindigd na de eerste vaste periode van 3 kalendermaanden. Daarna iedere daaropvolgende maand. Indien de cursist niet opzegt volgens de voorgeschreven wijze, blijft de betalingsverplichting doorlopen, ook als de cursist geen gebruik maakt de lessen. Wijzigingen (ook schriftelijk of per mail) kunnen ook tot en met de 20e van de maand worden doorgegeven. 

Artikel 2.3 Gemiste en vervallen lessen inhalen

De lessen die uitvallen vanwege nationale feestdagen kunnen binnen de abonnementsperiode worden ingehaald, mits deze feestdag niet in de een vakantie valt, wanneer de studio gesloten is. Aan of afmelden is niet nodig. Bij grote drukte hebben vaste cursisten voorrang op inhalers. Lessen die vervallen doordat de studio gesloten is wegens vakantie kunnen niet worden ingehaald. Zie artikel 2. Bij uitval van een les wegens ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden wordt er regeling getroffen door Yoga Jiva. Ontevredenheid over een vervangende docent kan geen reden zijn om restitutie te ontvangen door de cursist.

Artikel 2.4 Niet bijwonen van lessen door de cursist

De cursist is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit in het bijwonen van de lessen. Er wordt om geen enkele reden een financiële of andere regeling getroffen voor lessen die niet bijgewoond zijn door toedoen van de cursist zelf.

Artikel 2.5 Tijdelijk ziekte/blessure

Indien een cursist door blessure of ziekte tijdelijk niet kan deelnemen aan de lessen, kan deze opzeggen volgens de normale opzegprocedure als in 2.2.
Indien de cursist de plaats in de les wil vasthouden dan kan deze de volgende regeling kiezen. Deze regeling geldt alleen voor eigen persoonlijke, tijdelijke ziekte/blessure. De regeling gaat in op de dag van melding, dus niet achteraf en niet met terugwerkende kracht. Er kan een doktersverklaring worden gevraagd. Vanaf de datum van melding is de voorafbetaalde, resterende
maand voor rekening van de cursist. Daarna wordt er een maand niet geïncasseerd, met behoud van de vaste plaats(en) in de de les. Deze kosten zijn voor rekening van Yoga Jiva. 
Na deze stopmaand gaat het abonnement automatisch weer lopen. In deze maand kan er opgezegd worden volgens de opzegprocedure onder artikel 2.2. berekent vanaf de datum van melding (voor of vanaf de 8e) van blessure en ziekte. Indien nodig, is het het mogelijk de incasso voor langer tijdelijk stop te zetten, dan kan dit nog 1 maand langer met behoud van je vaste plaats(en) in de les. Na deze stopmaanden gaat het abonnement automatisch altijd weer lopen, tenminste voor minimaal 1 volledige kalendermaand, ook als er tijdens deze periode wordt opgezegd. Dus tijdens deze blessure-periode wordt te allen tijde de opzegprocedure als in punt 2.2. gehanteerd, berekend vanaf de datum van melding (voor of vanaf de 8e) van blessure/ziekte + 1 incassomaand.

Artikel 2.6 Blijvende of langdurige ziekte/blessure/zwangerschap

Indien een cursist het abonnement moet stoppen op advies van een arts of therapeut i.v.m. langdurige of blijvende ziekte/blessure of zwangerschap dan wordt de normale opzegprocedure als in punt 2.2. gehanteerd. 

Artikel 2.7. Blessures

Wanneer je een blessure hebt, meld dit dan altijd voor aanvang van de les aan je docent.

Artikel 2.8 Beëindiging lidmaatschap vanuit Yoga Jiva

Yoga Jiva behoudt zich het recht om het abonnement voor afloop van de maand zonder restitutie te beëindigen indien zij van oordeel is dat een cursist niet langer voldoet aan de voorwaarden van het abonnement of incorrect gedrag vertoont.

Artikel 3 Risico en aansprakelijkheid

Yoga Jiva is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, ongevallen of schade toegebracht door toedoen van de cursist in en rondom het pand aan de Moussaultstraat 9, te Asten. De cursist dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van yoga risico's met zich meebrengt. Eventuele schade, blessure, overlijden en daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van yoga of een ander activiteit bij Yoga Jiva kan ontstaan, zijn voor eigen risico. De cursist vrijwaart Yoga Jiva van alle aanspraken van zichzelf en van derden in deze. 

 

 

 

blad

© Yoga Jiva 2020 - Website: Van Dongen Design

logo

Yoga Jiva
Moussaultstraat 9
5721 KE Asten

T: 06 20 28 57 04
E:

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons cookiebeleid.